İstiklal Şairi Akif...

21 Haziran 2016, Salı 0 0

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

(1873-1936).
Şâir. İstanbul Fatih’te doğdu. Babası İpekli TâhirEfendi’dir.İIkderslerini Emir Buharî Mahalle Mektebl’n-de gördü. İlköğrenimden sonra Fatih merkez Rüştiyesi ve Mekteb-i Mülkiye’nin idâdî (lise) kısmında yaptı. Babası öl­düğü için aynı mektebin yüksek kısmında değil, yatılı ola­rak Halkalı Baytar mektebi’nde okudu ve birincilikle bitirdi (1894). Üç-dört yıl Anadolu, Rumeli ve Arabistan’da veteri­ner olarak çalıştı. Halkalı Ziraat Mektebi İle Darülfünun Edebiyat Fakültesl’nde dersler verdi. 1914 yılı sonlarında Almanya’ya gitti. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Burdur milletvekili olarak girdi. 1925’t e Mısır’a giderek on yıl kaldı. Kahire’de Türk edebiyatı dersleri okuttu. Hastalanınca yun da döndü (1935) ve iyileşemeyerek vefat etti. Edirnekapı Şehitliği’ne gömüldü,
Âkİf, istiklâl Marşı’mızın şâiridir. Bütün şiirlerini aruz vez­ni ile yazmıştır. Aruzu Türkçe’ye en başarılı şekilde uygula­yan şâirlerimizdendir. Şiirlerinde, din, ahlâk, vatan sevgisi ve bâzı sosyal temaları işler. Epik şiirleri davardır. İstanbul Türkçesi ile yazılan şiirlerinde toplumun dertlerini dile ge­tirmiş, ileri ve müreffeh millet olabilmemiz için gerekli çâreleri anlatmıştır. Şiirimize realist tasviri sokan şâirlerdendir. Edebî sohbetleri ve manzum hikâyeleri de vardır. Eserlerin­de İslâm birliği düşüncesini savunmuş, bunun gerçekleş­mediğini görerek siyaseten ümmetçi, hissen ve fiilen de milliyetçi ve halkçı olmuştur.

Eserleri:

 Şiirlerini Safahat (Safhalar) umumî adı altında yedi kitap hâlinde toplayıp neşretmiş, bunlar sonradan tek kitap olarak yayımlanmıştır.

Safahat’ı meydana getiren ki­taplar:

 1. Safahat (1911), 2. Süleymâniye Kürsüsünde (1912), 3. Hakkın Sesleri (1913), 4. Fatih Kürsüsünde (1914), 5. Hâtı­ralar (1917), 6. Âsim (1919), 7. Gölgeler (1933).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir